Disclaimer

50pluswoning.nl heeft de inhoud van de Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Ondanks de zorg die door de makelaars en/of bemiddelaars aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kan 50pluswoning.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies en/of, onvolkomenheden in de gegevens. 50pluswoning.nl garandeert echter niet dat de inhoud van de Site volledig, accuraat en juist is. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdverloop.

50pluswoning.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de Site. Meer in het bijzonder zal 50pluswoning.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door de Gebruiker van de Site, die zouden zijn ingegeven door de op de Site geplaatste informatie en/of advertenties.

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de Site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij 50pluswoning.nl. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.

De Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. 50pluswoning.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. 50pluswoning.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

50pluswoning.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. 50pluswoning.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. 50pluswoning.nl is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een Gebruiker, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.